Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing."

Beleids-
evaluatie

Bij het implementeren van beleid is het belangrijk om inzicht te krijgen in de voortgang op de doelstellingen van dit beleid: waar staan we ten opzichte van de doelen, wat moet er nog gebeuren om de doelen te halen?

We ontwerpen evaluaties zodanig dat deze inzicht geven in de voortgang op elk van de onderdelen. Ook gaan we na of de ingezette beleidsmaatregelen en –ondersteuning effectief blijken om de doelstellingen te faciliteren en ondersteunen.

We gebruiken hiervoor doorgaans een combinatie van een kwantitatieve (voor monitoring) en een kwalitatieve (voor bijsturing) aanpak. Een kwantitatief onderzoek meet de voortgang op de doelstellingen en vindt plaats aan het begin, halverwege en aan het einde van de beleidsperiode. Kwalitatieve evaluatieworkshops organiseren we om tussentijds knelpunten weg te kunnen nemen en geplande activiteiten te evalueren en op te volgen, en zo nodig bij te sturen.

Om de belasting voor medewerkers te beperken proberen we voor de kwantitatieve meting zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande onderzoeken en gremia binnen de instelling.

Projecten beleidsevaluatie

monitoren effecten onderwijsbeleidsplan

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2019

monitoren efecten onderwijsbeleidsplan (2018)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

monitoren efecten onderwijsbeleidsplan (2017)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

monitoren onderwijsbeleidsplan 0-meting

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

evalueren onderwijsbeleidsplan, ontwikkelen nieuw plan

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016