Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Ontwikkelen
kwaliteitszorg-
systeem

Bij het (door)ontwikkelen van een kwaliteitszorgsysteem van een faculteit of onderwijsinstelling vinden wij een goede balans tussen structuur en cultuur belangrijk, evenals een gezond evenwicht tussen quality assurance en quality enhancement. Een goed systeem zal inzicht bieden in de voortgang op strategische doelen en op de huidige stand van zaken m.b.t. de kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast moet het veranderingen in de omgeving tijdig signaleren, input bieden voor (onderlinge) reflectie en gerichte sturingsinformatie genereren om het onderwijs te verbeteren.

We brengen de huidige situatie, het umfelt, cultuurkenmerken en relevante externe ontwikkelingen in kaart en gaan na wat deze betekenen voor de inrichting van de kwaliteitszorg van het onderwijs.

We bekijken samen met de instelling welke cultuurelementen versterkt kunnen worden, welke structuur ondersteunend is en hoe dit kan aansluiten bij de visie op eigenaarschap, betrokkenheid van stakeholders en wens tot transparantie van de instelling. We geven aanbevelingen voor het versterken en doorontwikkelen van kwaliteitszorg op de korte termijn, en adviseren over richtingen voor een gedragen perspectief op de langere termijn.

We adviseren instellingen over de inrichting van hun kwaliteitszorgsystemen en over methoden en rapportages. Ook adviseren we de NVAO bij de ontwikkeling van haar eigen interne kwaliteitszorgsysteem, door het in kaart brengen van informatiebehoeften en het ontwikkelen van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve instrumenten.

We gaan na welke instrumenten zinvol zijn en ontwikkelen zo nodig (in samenwerking met partners) nieuwe mogelijkheden, zoals het werken met een online discussieplatform, het ontwikkelen van een evaluatie-app of het werken met interactieve blogs. Het samenspel tussen de inzet van verschillende instrumenten en het versterken van een kwaliteitscultuur levert een veelzijdig beeld.

Projecten ontwikkelen kwaliteitszorgsysteem

interimpositie kwaliteitszorgmedewerker

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2020

ontwikkelen methode voor interne kwaliteitszorg

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

ontwikkelen methode voor zicht op opleidingskwaliteit

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

vaststellen informatie en rapportagebehoeften voor interne kwaliteitszorg

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2019

advies CvB zelfreflecties opleidingsaccreditatie

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

interimopdracht afdeling Strategie en Beleid

Opdrachtgever: University of Twente Periode: 2019

kwaliteitszorg faculteiten in kaart brengen t.b.v. Instellingstoets

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2017

evalueren kwaliteitszorg, advies nieuwe methode

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2016

conferentie kwaliteitszorg

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

vaststellen informatie en rapportagebehoeften voor kwaliteitszorg

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015