Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"

Overige procedures

Naast de ‘reguliere’ opleidingsaccreditaties is Odion betrokken bij een aantal bijzondere trajecten:

Honours onderwijs

De Honours Colleges van universiteiten in Nederland hebben gezamenlijk besloten een peer review systeem op te zetten, om de toegevoegde waarde van het honoursonderwijs extern te laten beoordelen. Daarnaast heeft het peer review systeem tot doel om elkaar als ‘critical friend’ verder te helpen bij de kwaliteitsontwikkeling. Wij ondersteunen deze peer reviews als secretaris en coördinator, door het ondersteunen van het peer review panel en het schrijven van het adviesrapport.

Bijzondere kenmerken

We zijn betrokken bij diverse bijzondere kenmerken, zowel vanuit de beoordelende kant als vanuit de adviserende kant. We zijn ervaren met de bijzondere kenmerken kleinschalig en intensief onderwijs, internationalisering en ondernemen.

Gecombineerde accreditaties

We begeleiden opleidingen die een accreditatie bij de NVAO combineren met de accreditatie van een domeinspecifiek (internationaal) kader. We hebben ervaring met het begeleiden van gecombineerde accreditaties van het NVAO-kader met onder meer het AACSB-kader en het EPAS-kader.

Joint degree

We begeleiden (internationale) joint degree/programme opleidingen bij de voorbereidingen op een midterm review of (her)accreditatie. Hierbij kunnen we werken vanuit het NVAO-kader (met daarbij het protocol voor joint degree opleidingen) en/of het kader van de European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes.

Omvorming stelsel: HBO5 en Educatieven

HBO5-opleidingen in Vlaanderen die tot voor kort in CVO’s werden aangeboden, zijn sterk praktijkgericht en hebben een grote component werkplekleren in zich. Vanaf 2019-2020 worden deze opleidingen omgevormd tot graduaatsopleiding binnen een hogeschool. Zij moeten daarvoor een Toets Nieuwe Opleiding (TNO) doorlopen bij de NVAO.

Hogescholen in Vlaanderen kunnen sinds kort educatieve graduaatsopleidingen voor het secundair onderwijs aanbieden. Bestaande specifieke lerarenopleidingen worden bovendien vanaf 2019-2020 vervangen door educatieve masteropleidingen. Deze worden door universiteiten aangeboden.  De educatieve graduaats- en masteropleidingen worden als TNO beoordeeld aan de hand van een specifiek hiervoor ontwikkeld kader.

Wij begeleiden deze omvormingsprocedures als secretaris in opdracht van de NVAO.

Opleidingsscholen

Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen substantieel en structureel samen met scholen voor po, vo of mbo. De lerarenopleiding en de scholen leiden de student binnen een opleidingsschool samen op tot startbekwaam leraar. Samenwerkingsverbanden die opleidingsschool willen worden, moeten een aangepaste toets nieuwe opleiding doorlopen volgens het toetsingskader voor aspirant-opleidingsscholen. Wij treden voor deze toetsen op als secretaris, in opdracht van de NVAO.

Projecten overige procedures

secretaris bijzonder kenmerk Kleinschalig en Intensief Onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2020

peer review Honours Programmes

Opdrachtgever: Maastricht University Periode: 2020

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Radboud Universiteit Periode: 2019

adviseren over tussentijdse opleidingsevaluatie en accreditatie Joint Degree

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

begeleiden peer review Honours Academy

Opdrachtgever: Universiteit Leiden Periode: 2018

begeleiden peer review Honours College

Opdrachtgever: Rijksuniversiteit Groningen Periode: 2018

panellid proefpanel RSM opleidingsaccreditatie (incl AACSB)

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2018

TNO wo-ba Universiteit Leiden, met bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

vaststellen accreditatiewaardigheid opleiding (vertrouwelijk)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2018

TNO wo-ba VU, inclusief bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs (BKKI)

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

Tussentijdse Opleidingsevaluatie Rotterdam School of Management, incl AACSB

Opdrachtgever: Erasmus Universiteit Rotterdam Periode: 2015

aanvraag BKKI Brede University of Applied Science

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2014

aanvraag BKKI Universiteit Utrecht

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2014

aanvraag BKKI Universiteit Utrecht

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2015

aanvraag BKKI Gerrit Rietveld Academie

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

aanvraag BKKI Hotelschool Maastricht

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

aanvraag BKKI Universiteit Maastricht

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2013

TNO wo-ba Erasmus University College, inclusief bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs

Opdrachtgever: NVAO Periode: 2012