Onderzoeken
om te verbeteren

PROJECTEN​

Hieronder vindt u een selectie van onze projecten:

midterm review instellingstoets

Lees meer

Voor de Universiteit Leiden voeren wij een thematische midterm review uit met een panel van interne en externe deskundigen. Deze midterm review is instellingsbreed en richt zich op specifieke ontwikkelvragen ten aanzien van de kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur van de universiteit.

quick-scan examencommissie

Lees meer

Voor de Universiteit van Tilburg hebben wij een quick scan uitgevoerd om inzicht te krijgen in het functioneren van de examencommissie en de toetscommissie van één van haar faculteiten. Wij hebben hiervoor documenten bestudeerd en interviews afgenomen met betrokkenen. Op basis hiervan hebben wij concrete verbeteradviezen gegeven voor doorontwikkeling.

 

thematische review kwaliteitscultuur en kwaliteitszorgsysteem

Lees meer

Voor de Radboud Universiteit hebben wij een universiteitsbrede thematische review uitgevoerd naar de beleving van de kwaliteitscultuur, de werking van de pdca-cyclus in de praktijk en de positie van externe stakeholders in kwaliteitszorg. Op basis van een documentenanalyse en gesprekken met betrokkenen uit alle faculteiten hebben we een beeld per faculteit opgesteld van de stand van zaken op deze thema’s.

doorontwikkelen kwaliteitszorgsysteem

Lees meer

Voor de NVAO hebben wij een aantal instrumenten ontwikkeld die zij kan inzetten om haar interne kwaliteitszorg aan te passen aan haar nieuwe taken, strategie en werkwijze. We hebben hiervoor, op basis van haar strategische doelstellingen en indicatoren, een verscheidenheid aan methoden ontwikkeld, zoals evaluatievragenlijsten en gespreksgidsen om stakeholders te bevragen, de inzet van een online discussieplatform en het analyseren van procesgegevens.

haalbaarheidsstudie nieuwe opleiding

Lees meer

Voor een samenwerking tussen de UT en de VU hebben wij een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en de wenselijk van het aanbieden van een gezamenlijke opleiding. Wij hebben hierbij gebruikt gemaakt van ROA data, informatie uit datasystemen van de universiteiten en hebben een kwalitatief en kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder studenten en alumni.

aanvraag macrodoelmatigheid CDHO

Lees meer

Voor HZ University of Applied Sciences hebben wij de aanvraag macrodoelmatigheid van een nieuwe Associate Degree opleiding verzorgd. We hebben voor de onderbouwing van de maatschakkelijke- en arbeidsmarktbehoefte gebruik gemaakt van een mix van bronnenonderzoek, literatuurstudie, instroomanalyse en arbeidsmarktonderzoek.

evaluatie inrichting midterm review

Lees meer

Voor de EUR voeren wij een instellingsbrede evaluatie uit van hun midterm-review instrument om opleidingen te beoordelen. We onderzoeken de tevredenheid met de huidige midtermprocedure en exploreren methoden voor doorontwikkeling, waarbij we nagaan hoe de evaluatie van de onderwijsvisie en innovatie een plek kunnen krijgen in deze systematiek. Dit leidt tot een vernieuwde midtermprocedure die tevens voorsorteert op een instellingsaccreditatie.

peer review honoursonderwijs

Lees meer

Het landelijk Deans Network van Honoursonderwijs heeft een peer review systeem ontwikkeld voor honoursprogramma’s, om de waarde van het honoursonderwijs per universiteit te laten beoordelen. Daarnaast heeft het peer review systeem tot doel om elkaar als ‘critical friend’ verder te helpen. Wij zijn bij alle peer reviews betrokken als procescoördinator en secretaris, onder meer voor de Technische Universiteit Eindhoven.

extern lid examencommissie

Lees meer

Voor de Examencommissie van Tinbergen Institute leveren wij het externe lid dat vanuit kwaliteitszorgsperspectief meedenkt. Het gaat hierbij om het bijwonen van de vergaderingen, meekijken en adviseren op beleidsdocumenten, algemene en specifieke vragen beantwoorden en het inbrengen van nieuwe/andere perspectieven op bestaande processen, procedures en werkwijzen van de examencommissie.

gecombineerde opleidingsaccreditatie

Lees meer

Voor de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen voeren wij een gecombineerde NVAO-AACSB opleidingsaccreditatie uit met een internationaal panel van externe deskundigen. Voor deze accreditatie is zowel het beoordelingskader van de NVAO gebruikt als het internationale AACSB-kader. Deze accreditatie beslaat vrijwel alle degree opleidingen van FEB: 4 bacheloropleidingen, 12 initiële masteropleidingen, 3 post-initiële masteropleidingen en een research master.

review verbeterbeleid

Lees meer

Voor de EUR hebben wij met een extern panel een review uitgevoerd van het verbeterbeleid ten aanzien van onderwijskwaliteit. Het doel van deze thematische review was inzicht verkrijgen in hoe verbeterbeleid wordt uitgevoerd aan de Universiteit, hoe strategisch beleid samenhangt met facultair beleid, en hoe dit beleid aantoonbaar wordt geëvalueerd en bestuurlijk besproken. Daarnaast is feedback gegeven over mogelijke aandachtspunten in de verbetercultuur.

overig

Lees meer

Wij hebben ervaring met een grote diversiteit aan projecten binnen de kwaliteitszorg van hoger onderwijs op het gebied van onderzoek, accreditatie, evaluatie en governance. Neem gerust contact op om uw specifieke vraag of behoefte te bespreken: info@odion-onderzoek.nl of 030 - 2819804