"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

KWALITEITS
ZORGADVIES

We adviseren hogescholen en universiteiten bij de inrichting en herijking van hun kwaliteitszorgsysteem en bij het verbeteren van kwaliteitszorg. Dit doen wij bijvoorbeeld door huidige kwaliteitszorgpraktijken te inventariseren, wensen en ambities van stakeholders in kaart te brengen en inzicht te geven in de wijze waarop risico’s gesignaleerd en opgevolgd worden. We kunnen adviseren hoe meer cyclisch aan verbeteringen kan worden gewerkt, welke informatie hiervoor nodig is op welk niveau en welke evaluatiemethoden daarbij passend zijn.

Wij bieden op verschillende manieren advies bij de voorbereidingen op de huidige instellingstoets kwaliteitszorg (ITK), bijvoorbeeld door het uitvoeren van een (thematische) midterm review of door faculteitsbeelden op te stellen van de kwaliteitszorg binnen de verschillende faculteiten.

Ook adviseren we instellingen over de voorbereidingen op instellingsaccreditatie en hoe daarop kan worden geanticipeerd. We organiseren workshops om na te gaan welke aanpassingen in het interne kwaliteitszorgsysteem daarbij nodig en wenselijk zijn

Odion heeft expertise in huis om als extern lid of als voorzitter te ondersteunen bij de examencommissie. Voor verschillende opdrachtgevers adviseren we vanuit deze rol bij de borging van onderwijskwaliteit. Ook bieden we interimondersteuning ter vervanging of aanvulling van kwaliteitszorgfuncties, of voor het oppakken van specifieke kwaliteitszorgdossiers.