"If you do not know how to ask the right question,
you discover nothing"
Dr. W. Edwards Deming (grondlegger van het PDCA-model)

Alumni-onderzoek

De feedback van alumni is voor de opleiding zeer waardevol. Ook het NVAO-kader voor opleidingsaccreditaties vereist een reflectie van de opleiding op de wijze waarop haar afgestudeerden in de praktijk functioneren. Dit is voor opleidingen niet altijd eenvoudig aan te tonen, ook omdat bestaande alumni-onderzoeken vaak niet voor dit doel zijn ingericht.

Alumni-onderzoek
Met ons alumni-onderzoek helpen we onderwijsinstellingen om relevante informatie te vinden bij afgestudeerden. Dit kan zowel op basis van kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken. We hebben veel kennis en ervaring van het opzetten van dit onderzoek en veel voorbeeldcases beschikbaar. De uitkomsten van alumnionderzoek geven inzicht in hoe succesvol oud-studenten zijn op de arbeidsmarkt en in het vervolgonderwijs.

Alumni-analyse
Naast ons reguliere/klassieke alumni-onderzoek heeft Odion een alumni-analysetool ontwikkeld, waarmee we, zonder alumni te bevragen, inzicht verkrijgen in de loopbaanontwikkeling van alumni, de industrie waarin zij werkzaam zijn en hun huidige arbeidsmarktpositie. We baseren ons daarbij op gegevens die via LinkedIn beschikbaar zijn. De analyses en rapportages van deze gegevens hebben wij speciaal ingericht zodat deze toepasbaar zijn voor interne kwaliteitszorgdoeleinden en voor accreditaties.